Školení odborné způsobilosti řidičů

Profesionální řidiči musí od 1.4. 2008 splňovat nové podmínky odborné způsobilosti. Ty jsou stanoveny Zákonem 374/2007 Sb., kterým se pozměňuje zákon 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti řidičů. Povinnost se vztahuje na řidiče, pokud řídí vozidlo skupiny C, C1, C+E, C1+E, D, D+E,D1,D1+E, tzn. i řidiči s vozidly nad 3,5 t, kteří dosud profesní osvědčení mít nemuseli. Povinnost se nevztahuje pouze na stanovené výjimky (např. řízení vozidla ozbrojených sil, hasičů, záchranné služby apod.).

Školicí středisko Martina Vyštajnová (Cool Universe, s.r.o. - autoškola) je akreditovaným střediskem pro získávání a zdokonalovaní odborné způsobilosti řidičů podle uvedeného zákona. Nabízí vstupní školení pro získání průkazu profesní způsobilosti i pravidelná školení pro jeho držitele.

Vstupní školení

Všichni řidiči, kteří jsou povinni splnit podmínky profesní způsobilosti získají v současné době průkaz profesní způsobilosti absolvováním vstupního školení a složením zkoušky. Vstupní školení má standardně rozsah 140 hodin, z toho 130 hodin výuky a 10 hodin individuálního výcviku v řízení. Školení je ovšem možné absolvovat i v rozšířeném, dvojnásobném rozsahu. V takovém případě je možno snížit věkovou hranici řidiče, a to na 18 let u nákladních vozidel (C a C + E) a na 21 let u autobusů (D a D + E). Po absolvování školení musí ještě řidič složit písemnou zkoušku na obecním úřadě. Po úspěšném složení zkoušky je řidiči vydán průkaz profesní způsobilosti, platný 5 let od data vydání.

Pravidelné školení

Všichni řidiči, kteří již vlastní průkaz profesní způsobilosti, musí v průběhu platnosti průkazu, tedy během 5ti let, absolvovat 35 hodin zdokonalovacího školení v pravidelných 7mi hodinových ročních kurzech. Po absolvování každého ročního školení řidiči účast zaznamenáme do řidičova formuláře „Potvrzení o absolvování pravidelného školení“. Do konce pátého roku od vydání profesního průkazu tedy musí řidič absolvovat pět pravidelných 7mi hodinových školení, která bude mít zaznamenána v tomto dokladu. S tímto dokladem si před koncem platnosti profesního průkazu zažádá o vydání průkazu nového.

Podstatnou změnou oproti dřívějšímu školení řidičů je osnova tohoto školení, která má především rozvíjet znalosti a dovednosti řidiče v oblastech vyjmenovaných v zákoně. Školení již tedy nebude pouhým opakováním dopravních předpisů, ale může být cíleně zaměřeno na potřeby firmy, případně konkrétních řidičů. Další podstatnou změnou je, že pravidelné školení již nebude zakončeno zkouškou. Řidiči se tedy již nemusí nervovat z nesmyslného přezkušování, ale můžou se soustředit na to, aby se opravdu něco naučili.

Školicí středisko Martina Vyštajnová nabízí v rámci pravidelných školení tématické moduly formou 7mi hodinových kurzů.

V současné době nabízíme následující témata:

 • Bezpečná a defenzivní jízda
 • Hospodárná a ekologická jízda
 • Pracovní režimy řidičů
 • Digitální tachografy
 • Uložení a upevnění nákladu
 • Dopravní předpisy aktuálně
 • Mezinárodní dopravní předpisy
 • Doklady řidiče, vozidla, nákladu
 • Únava, stres, životospráva
 • Dopravní nehody
 • Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
 • Silniční kontroly
 • Řešení mimořádných událostí
 • Řidič, reprezentant firmy – přeprava osob
 • První pomoc

Školení řidičů referentských vozidel

Podle zákona č. 155/2000 Sb., § 133, 135 a 273. Obsah školení řidičů referentských vozidel je připraven v souladu s § 133, 135 a 273 zákona č. 155/2000Sb. Školení lze doplnit dle dohody v souladu s charakteristikou plnění úkolů vyplývající z druhů činností jednotlivých řidičů po odbornostech, popřípadě jiných charakteristik, které vyplývají z jejich zařazení.

Obsah
 1. znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích, teorie a zásad bezpečné jízdy
 2. znalost preventivní údržby vozidel
 3. znalost ekonomického používání vozidel
 4. znalost postupu při dopravní nehodě nebo obdobné události v souvislosti s bezpečností vozidla
 5. znalost předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích
 6. znalost související s odpovědností řidiče při přepravě cestujících

Závěrem školení je orientační test na stránkách MDCR – etesty.cz pro skupinu B
Podrobnější informace a přihlášky si můžete vyžádat na tel. čísle 731 078 895